خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

By signing up, I agree to Sun world Travel Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

آیا از قبل عضو هستید ؟

خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

حساب کاربری ندارید ؟

تور کشتی کروز ۲۹ اسفند

نوع کابینطبقهدوتختهیک تختهسه تختهچهارمکودک
INSIDE۴-۳۷.۸۹۰.۰۰۰۱۱.۷۹۰.۰۰۰۷.۴۹۰.۰۰۰۷.۴۹۰.۰۰۰۵.۷۹۰.۰۰۰
OUTSIDE
(با پنجره) با دید محدود
۹-۸-۷۹.۲۹۰.۰۰۰۱۳.۷۹۰.۰۰۰۸.۷۹۰.۰۰۰۸.۷۹۰.۰۰۰۶.۱۹۰.۰۰۰
OUTSIDE
(با پنجره)
۴-۳۹.۶۹۰.۰۰۰۱۴.۴۹۰.۰۰۰۸.۹۹۰.۰۰۰۸.۹۹۰.۰۰۰۶.۳۹۰.۰۰۰
OUTSIDE
(با پنجره متراژ بزرگ)
۷FULLN/AFULLFULLFULL
SUIT
سوئیت
۹۱۳.۸۹۰.۰۰۰N/A۱۱.۹۹۰.۰۰۰N/A۷.۵۹۰.۰۰۰
BALCONY SUIT
(سوئیت بالکن دار بزرگ)
۹FULLFULLFULLFULLFULL

 

۲ شب کوش آداسی + ۵ شب کشتی کروز

آتن و جزایر رویابی یونان: رودس، کرت، سانتورینی، سیروس

۲ و ۴ فروردین: ۷شب و ۸ روز

بدون نیاز به ویزا