جاذبه گردشگری خراسان شمالی

بنای چهار تاقی تیموری این بنا در سال ۵۸۷ هجری قمری در اوایل دوران تیموریان ساخته شده است. در واقع این ساختمان برجی آجری با پلانی هشت ضلعی با گنبدی بر فراز آن و شامل یک اتاق آرامگاه است که در زیر آن نیز سردابی قرار گرفته که سقف آن از بین رفته است. ارتفاع […]